Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu Miluieste-ma pe mine Pacatosul !

"Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. Deci voi aşa să vă rugaţi:
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!"

(Mântuitorul Iisus Hristos - Evanghelia după Matei (6, 7-13)

sâmbătă, 1 decembrie 2012

Psalmul 102-text in Romana


1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
3. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
4. Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
5. Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
6. Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
7. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
8. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
9. Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
10. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
11. Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
12. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
13. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
14. Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
15. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
16. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
17. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
18. Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
19. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
20. Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
21. Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
22. Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul

Psalm 102

1. Bless, O my soul, the Lord and all of it within me, his holy name. 2. Bless, O my soul, the Lord and forget not all His rewards. 3. The One who purifies all your iniquities, who heals all diseases on your 4. Whoever delivers the damage your life, the one who crowns you with kindness and mercy, 5. On the goodies who fill your appetite your young eagle.6. Who is mercy, Lord, and all those costs are made strâmbătate. 7. Made known his ways unto Moses, His desires of Israel. 8. God is merciful and gracious, long-enduring and far-merciful. 9. Until finally it will not mend or will be angry forever. 10. There was ninth after our sins nor rewarded by our iniquities nine, 11. But how far is heaven to the earth, so great is his mercy towards those who fear him. 12. As are the sunsets sunrises far away he removed our transgressions from us. 13. In what way have mercy on the children's father, so the Lord has mercy on those who fear him; 14. He saw our building, adusu-and-remember that we are dust. 15. Grass man, his days as a flower field, so it will flourish. 16. Wind that passed over him and will not be and will not know his place yet. 17. And mercy for ever for ever for those who fear him, 18. And his righteousness to children of sons, to those who keep His covenant 19. And remember His commands, to make them. Lord in heaven His throne and His kingdom cooking over all masters. 20. Bless the Lord all his angels, who are strong in strength, which you hear the voice of His word and His word. 21. God bless all His powers, His servants who do His will. 22. God Bless all his things, in every place masters

Sursa:http://www.youtube.com/watch?v=IzdH1hKdd7U

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu